• Datum: 30-03-2022

Twee dijkversterkingsprojecten door naar de planuitwerkingsfase! 🌾

Rijnlanden - In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) gaat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en het Waterschap Rivierenland (WSRL) de komende jaren de Lekdijken versterken. Daarbij werken wij aan twee trajecten; van Salmsteke tot Schoonhoven (HDSR) en van Streefkerk tot Fort Everdingen (WSRL). Het ontwerp van een dijkversterking is niet alleen een oplossing voor een waterveiligheidsopgave, maar hangt samen met andere ruimtelijke ambitites en wensen van bewoners. Vanuit landschappelijk oogpunt streven we naar één samenhangend en goed ingepast ontwerp, waarbij Arcadis Landschapsarchitectuur & Stedenbouw gevraagd is te helpen. In de verkenningsfase is een voorkeursalternatief bepaald voor beide trajecten. Hierbij is de dijk als leesbare en krachtige verdediging tegen het water vormgegeven met inspiratie uit de geschiedenis. Dit ontwerp wordt in de planuitwerkingsfase verder uitgewerkt. Samen met de omgeving werken we aan herstel van bijzondere plekken langs de dijk, zoals het gemaal De Heul. De versterking is een unieke kans om het monument te restaureren en transformeren tot fijne verblijfplek voor wandelaars en fietsers. Ook verbeteren we het wandelnetwerk in de uiterwaarden. Met veel trots werken we samen met de waterschappen aan een veilige en gezonde leefomgeving voor de volgende generaties.