• Client: Waterschap Vallei en Veluwe
  • Location: Brummen, Oeken, Hall
  • Year: 2020

Waardevol Brummen

Brummen, Oeken, Hall - Inwoners, agrariërs en bedrijven in de gemeente Brummen hebben steeds vaker te maken met extremen door de veranderingen in het klimaat. In de winter wordt het natter en minder koud. In de zomer wordt het droger en heter, met tegelijkertijd grotere kans op piekbuien die wateroverlast geven. Dit alles heeft ongewenste gevolgen voor landbouw, natuur, woningen en tuinen. Tijdens de droge zomer van 2018 signaleerde het Waterschap Vallei & Veluwe dat dit probleem dringend aangepakt moest worden. Ze zochten de samenwerking met de gemeente Brummen en de provincie Gelderland en zijn samen het project WaardeVOL Brummen gestart. Maar er was nog geen blauwdruk voor een aanpak die goed bij dit gebied zou passen.

Project data

LocationBrummen, Oeken, Hall
AssignmentSchetsontwerp
Design2020
ClientWaterschap Vallei en Veluwe
TeamLeonieke Heldens, Hanna Prinssen, Sjors de Greeff
Waardevol Brummen

Omdat Arcadis landschapsarchitectuur en stedenbouw veel ervaring heeft met het ontwerpen van klimaat robuuste landschappen, heeft het waterschap Vallei & Veluwe onze experts gevraagd mee te werken aan het schetsontwerp. We hebben meteen een team van specialisten samengesteld om deze integrale opgave op te pakken.

Landschapsarchitect Leonieke Heldens van Arcadis: “Het was een hele uitdaging om dit goed te doen. De grote opgave is hier de integraliteit van het plan te waarborgen, waarbij het watersysteem en de bodem leidend zijn”. Haar collega Hanna Prinssen vult aan: “Bij een opgave van een dergelijke omvang is niet meteen duidelijk wat de oplossing is. Je moet eerst meerdere scenario’s verkennen”. Leonieke: “we zijn erg trots op het resultaat dat we bereikt hebben en de impact die dit heeft voor het gebied”.

Onze mensen kozen voor een aanpak waarbij eerst schetssessies met het waterschap Vallei & Veluwe, de gemeente Brummen en de Provincie Gelderland werden gehouden. Tijdens deze sessies zijn alle mogelijke hydrologische  scenario’s op tafel gelegd. Vervolgens zijn de inwoners, agrariërs en bedrijven van het plangebied erbij betrokken en zijn samen maatregelen bedacht die het gebied ‘klimaatbestendig’ maken. Wij vertaalden dit alles vervolgens in één integraal schetsontwerp die past bij dit gebied. We kozen daarbij voor één belangrijke aanpassing in het watersysteem: minimale afvoer van water in het voorjaar en de zomer. Dit bereiken we door beken in natuurgebied ondieper te maken en te laten slingeren of te dempen. Hierbij wordt gekeken naar de natuurlijke ondergrond van het gebied en we zoeken bestaande laagtes op in het landschap. Daarnaast wordt een deel van de kavelsloten ondieper gemaakt of gedempt. Zo zorgen we ervoor dat het water in de natuurgebieden kan infiltreren.

De aanpak van het watersysteem versterkt de kenmerken en kwaliteiten van het landschap. Het natte karakter van de beekdalen wordt beter herkenbaar. Nieuwe bosjes en singels maken het coulisselandschap in de landgoederenzone mooier. In het kampenlandschap worden nieuwe singels aangeplant. Het oeverwallandschap wordt beter herkenbaar door het toevoegen van kleine elementen als knotbomen en rietkragen en meidoornhagen die door het landschap slingeren. Er ontstaan tevens nieuwe en aantrekkelijke wandelroutes.

Tevens biedt de aanpak van het watersysteem kansen voor de agrariërs om natuurinclusieve landbouw te bedrijven.

De inwoners, agrariërs en bedrijven van Brummen gaan dankzij dit project van Waterschap Vallei & Veluwe minder overlast ervaren van de klimaatveranderingen. Tegelijkertijd worden de kwaliteiten van het landschap versterkt en ontstaat een prachtig gebied om in te wonen, te werken en te recreëren.