• Klient: provincie Groningen
  • Lage: Lauwersoog
  • Jahr: 2014

Dijkversterking Lauwersoog

Lauwersoog - In het Lauwersmeergebied is sprake van een groot aantal ‘’gebruikers’’ met ruimteclaims die elkaar soms goed verdragen, maar die soms ook conflicterend zijn. De op te stellen Gebiedsvisie zal deze claims met elkaar in balans moeten brengen. Daartoe zijn afwegingen tussen belangen onvermijdelijk. Ten behoefte van deze afweging worden ‘agendapunten’ geformuleerd, en voor elk daarvan zullen de juiste vragen moeten worden gesteld of kan een stelling worden ingenomen.

Linkedin | Twitter | Facebook

Dijkversterking Lauwersoog

Deze ruimteclaims zijn soms gebaseerd op ‘historische rechten’ zoals de agrarische sector, het militair terrein, de natuur en ecologie. Soms ook gaat het om het uitbreiden van claims, zoals bijvoorbeeld van de waterhuishouding en toerisme, waarbij de eerste voortkomt uit een urgent veiligheidsvraagstuk en de 2e vanuit een maatschappelijke tendens (toenemende vrijetijdsbesteding) en een economische behoefte. De op te stellen Gebiedsvisie zal deze claims met elkaar in balans moeten brengen. Daartoe zijn afwegingen tussen belangen onvermijdelijk. Ten behoefte van deze afweging worden ‘agendapunten’ geformuleerd, en voor elk daarvan zullen de juiste vragen moeten worden gesteld of kan een stelling worden ingenomen.

Het ontwikkelen van dijken als ‘scenic route’ van waar af het afwisselende landschap met terpen, wierden en kwelders te zien is, het multifunctioneel versterken van de harde keringen met aandacht voor recreatie en –opmerkelijk- het toelaten van getijdenwerking in het Lauwersmeer. Het toelaten van getijdenwerking in het Lauwersmeer is al jaren een wens van de natuurorganisaties. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt wordt deze wens nu ondersteund. ‘Door vergroten van de dynamiek in de vorm van (gedempte) getijdenwerking wordt de oude zeearm beter herkenbaar’, stelt het Masterplan. ‘Eb en vloed zullen er voor zorgen dat het gebied open blijft en dat watervogels en weidevogels er graag blijven komen.’ Ook voor het Eems-Dollard gebied doet het rapport een aantal aanbevelingen die moeten bijdragen aan verbetering van de landschapskwaliteit.

Projektdaten

LageLauwersoog Google Maps
Zuordnungklimaatstudie
Entwerf2014
Klientprovincie Groningen
TeamTimo Cents, Joep van Baast
Dijkversterking Lauwersoog
Dijkversterking Lauwersoog
Dijkversterking Lauwersoog